FORSIDE
OM ADVOKATFIRMAET
ARBEJDSOMRÅDER
FORRETNINGSBETINGELSER
PERSONDATA
MEDARBEJDERE
KONTAKT
JPC ADMINISTRATION APS

Logo
 
 
 
Forretningsbetingelser
 
Forretningsbetingelser
af februar 2022

§1: Forretningsbetingelsernes gyldighed
Nærværende forretningsbetingelser gælder mellem Advokatfirmaet Jacob Christoffersen og klienten i alle forhold, hvor der ikke er truffet anden udtrykkelig aftale.

§2: Bistanden til klienten
Advokatfirmaet Jacob Christoffersen vil, når vi påtager os en sag, afgive en skrivelse til klienten omhandlende de væsentligste elementer i vor bistand, medmindre der har været en mundtlig drøftelse af disse, eller de på anden måde fremgår af sammenhængen.

Advokatfirmaet Jacob Christoffersen forpligter sig til at varetage klientens særinteresser med kvalificeret juridisk bistand, leveret til aftalt tid og i aftalt omfang. Endvidere tilstræbes den for klienten billigst mulige løsning, og der rådgives når det er hensigtsmæssigt om forligsmuligheder og alternativ konfliktløsning.

Alle opgaver udføres inden for lovens rammer, herunder retsplejelovens regler for advokater, Advokatrådets advokat etiske regler, samt anden relevant lovgivning, herunder hvidvaskloven.

Advokatfirmaet Jacob Christoffersen opbevarer alle sagsakter på arkiv i fem år fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres senest ved sagens afslutning, dog således at advokatfirmaet har tilbageholdsret i dokumenterne, indtil sagen er endeligt afregnet.

Samtlige advokater i Advokatfirmaet Jacob Christoffersen er beskikket af Justitsministeriet og er medlemmer af Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

§3: Forhold der ikke rådgives om
Medmindre det skriftligt er aftalt omfatter rådgivningen ikke følgende forhold:
  1. Skatte- og afgiftsforhold
  2. Offentlige ydelser og forpligtelser
  3. Pensions- og forsikringsmæssige forhold
  4. Revisions- og bogføringsmæssige forhold
  5. Anden rådgivning der kræver en anden faglig ekspertise end juridisk bistand, f.eks. ingeniør opgaver, landinspektøropgaver mfl.
Klienten opfordres til at afklare disse forhold hos den relevante myndighed eller rådgiver. I det omfang sagens varetagelse kræver sagkyndig bistand er advokatfirmaet Jacob Christoffersen berettiget til at rekvirere denne for klientens regning.

§4: Fortrolighed
Advokatfirmaet Jacob Christoffersen forpligter sig til at behandle alle oplysninger modtaget af klienten eller modtaget om klienten fortroligt. Tavshedspligten gælder alle medarbejdere hos Advokatfirmaet Jacob Christoffersen, og gælder både under sagen og efter sagens afslutning.

§5: Klientmidler
Alle klientmidler, der betros Advokatfirmaet Jacob Christoffersen, forvaltes strikt efter Advokatsamfundets regler for klientmidler. Advokatfirmaet har endvidere stillet garanti for midlerne jf. nedenstående afsnit: "Forsikring og Garanti".

Advokatfirmaet Jacob Christoffersen har klientkonto i Nordfyns Bank A/S. Advokatfirmaet Jacob Christoffersen fører klientkonti i Nordfyns Bank A/S, når andet ikke er aftalt med klienten. Tilskrevne renter af indbetalte klientmidler tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler herom. Eventuelle negative renter af indbetalte klientmidler opkræves hos klienten. Indestående på klientkonti er omfattet af lov om indskyder- og investorgarantiordning i tilfælde af bankens konkurs. Denne garantiordning er beløbsbegrænset til EUR 100.000 pr. kunde pr. pengeinstitut.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller bestemt anvendt til hovedsagligt ikke-erhvervsmæssigt formål. Her dækkes beløb op til EUR 10 mio., indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto.

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk


§6: Honorarfastsættelse
Hvis det er muligt, vil Advokatfirmaet Jacob Christoffersen efter opfordring angive en fast pris for den aftalte ydelse inden arbejdet påbegyndes.

I andre tilfælde fastsættes honoraret med udgangspunkt i arbejdets omfang, herunder om arbejdet er leveret på skæve tidspunkter og under tidspres, betydningen for klienten, værdien af den leverede ydelse og det dermed forbundne ansvar, sagens kompleksitet og det opnåede resultat.
De til enhver tid anvendte timesatser kan oplyses efter anmodning.

Omkostninger og udlæg, der har relation til opgaven, herunder eksempelvis syn- og skøn, dokumentudgifter, kørsel m.v., betales af klienten ud over honoraret.

Normalt indbetaler klienten et depositum når sagen startes op. Beløbet anvendes til de løbende udlæg, men henstår ellers til slutafregningen. Størrelsen af deposita aftales konkret for den enkelte sag.

Medmindre andet skriftligt aftales afregnes der kvartalsvis ved fremsendelse af aconto faktura. Aconto fakturaen dækker dele men ikke nødvendigvis alle de ved sagen værende omkostninger frem til fakturaens udstedelse
Såvel slutfaktura som aconto faktura er forfalden 8 dage efter modtagelsen. Ved forsinket betaling beregnes såvel rykkergebyr som morarente. Sidsnævnte er 1,5% pr. påbegyndt måned, medmindre andet er skriftligt aftalt.

§7: Ansvar for bistand
Advokatfirmaet Jacob Christoffersen er ansvarlig for den ydede bistand efter dansk rets almindelige regler om erstatning.

Advokatfirmaet Jacob Christoffersen er dog ikke erstatningsansvarlig for nogen skade der dækkes af en forsikring hos skadelidte og ej heller ansvarlig for følgeskader uanset arten.

§8: Forsikring og garanti
Advokatfirmaet Jacob Christoffersen har tegnet advokatansvarsforsikring hos selskabet HDI Gerling under police nr. VAS 1200044.
Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Forsikringen dækker tillige digital tinglysning, ejendomsadministration og ejendomsformidling, herunder sikkerhedsstillelse og behandling af betroede midler.
Forsikringssummen svarer til de til enhver tid af Advokatsamfundet fastsatte beløb.

Advokatfirmaet Jacob Christoffersen har tegnet erhvervsansvarsforsikring hos selskabet Almindelig Brand under police nr. 036 264 152.


§9: Klage
Advokatfirmaet Jacob Christoffersen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne for god advokatskik jf. retsplejelovens §126.

Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler der særligt gælder for udøvelse af advokathvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

Hos Advokatfirmaet Jacob Christoffersen bestræber vi os på at yde kompetent og korrekt rådgivning, men skulle der være tilfælde, hvor vores rådgivning ikke lever op til det forventede, beder vi om, at der rettes henvendelse til den sagsansvarlige advokat.

I tilfælde af en tvist om salær og/eller utilfredshed med en advokats adfærd, kan en klage over salærets størrelse og/eller advokatens adfærd indbringes for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnævnet.dk


§10: Tvister
Enhver tvist, der udspringer af bistand ydet af Advokatfirmaet Jacob Christoffersen, er underlagt dansk ret, således som den fremtræder, når der ikke er nogen internationale momenter.

Enhver tvist, der udspringer af bistand ydet af Advokatfirmaet Jacob Christoffersen, skal indbringes for byretten i Odense og behandles efter reglerne om småsager, uanset sagens karakter og genstand.


§11: Kontaktoplysninger
Advokatfirmaet Jacob Christoffersen
Adelgade 90
5400 Bogense
Tlf.: 64 811 171
CVR-nr.: 27640443
www.adv-jc.dk
jacob@adv-jc.dk


§12: Yderligere information
Advokatfirmaet Jacob Christoffersen er organiseret som enkeltmandsvirksomhed.

Alle relevante oplysninger kan fås ved direkte henvendelse til kontoret eller findes på vores hjemmeside www.adv-jc.dk

 
  Adelgade 90   |   5400 Bogense   |   Telefon: 64 81 11 71   |   E-mail: jacob@adv-jc.dk